✆ (02) 757 27 21 - tssbelgium | Official nppaper® Webshop

 

Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Onze Webshop richt zich tot personen, rechtspersonen, bedrijven, instellingen en vrije beroepen die de aangekochte goederen in het kader van hun beroepsactiviteiten gebruiken. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk wordt aanvaard.

I. Leveringstermijn

Onze verbruiksgoederen worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn (normaliter 2 werkdagen). Goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en/of interesten.

II. Leveringen

De koper verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de order iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Die producten zullen geleverd worden op werkdagen en binnen de werkuren.

III. Betalingstermijn

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald blijft zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven, berekend op basis van het door de Europese Centrale Bank op het moment van de uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 1.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft ons het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

IV. Klachten

De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan tss belgium worden gemeld. Na die termijn staan we enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover tss belgium de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt ons uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

V. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is tss belgium niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van tss belgium is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. In geen geval kunnen we worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. tss belgium draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

VI. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk gebracht worden.

VII. Contactgegevens

tss belgium
btw BE 0678 247 853
culliganlaan 1b, be 1831 machelen-diegem
klantendienst@tssbelgium.be
tel 02 757 27 21 – fax 02 757 27 57
maatschappelijke zetel
kastanjestraat 6, be 8710 wielsbeke
tel 056 72 95 25 – fax 056 72 95 42

 

 

 

 

Updating…
  • Geen producten in uw winkelmand.